Bijgebouw Cryptogram thumbnail

Bijgebouw Cryptogram

Published Jun 18, 22
6 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Zonevreemde WoningAls geen advies is verleend binnen die termijn, mag het college aan de adviesvereisten voorbijgaan. Advies van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw Vroeger moest bijna elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor advies naar de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw. Alleen binnen bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen kon de gemeente zelf zonder dit advies beslissingen nemen.Beslissing van het schepencollege De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met: de eventuele bezwaren ; de eventuele adviezen ; de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling ; de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...). Hierna krijgt u de beslissing van het schepencollege.

Dit is slechts een termijn van orde. Dat betekent dat het schepencollege ook nadien nog geldige beslissingen kan nemen. In de praktijk hangt de behandelingstermijn vaak af van de complexiteit van het dossier. Als er geen openbaar onderzoek en geen adviezen nodig zijn, slagen veel gemeenten erin om u in minder dan 75 dagen een beslissing te bezorgen.

Als de 75 dagen verstreken zijn zonder beslissing, dan kunt u wel in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie. poolhouse. Wordt uw aanvraag geweigerd, dan kunt u ook in beroep gaan bij de bestendige deputatie. Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen, op voorwaarde dat u binnen 25 dagen geen brief van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw gekregen hebt, waarmee hij de vergunning schorst.

Wordt uw vergunning geschorst, dan moet u wachten! Binnen 40 dagen na kennisgeving kan WETGEVING STEDENBOUW uw vergunning, zo nodig, door de minister vernietigd worden. Heeft de vernietiging binnen die termijn niet plaats, dan is de schorsing opgeheven en mag u beginnen te bouwen. ONDER HET NIEUWE SYSTEEM BEHANDELING IN EERSTE AANLEG BIJ DE GEMEENTE Volledigheidscontrole Hebt u uw dossier in de gemeente afgegeven? Als het dossier volledig is krijgt u dadelijk een ontvangstbewijs.

Als de aanvraag volledig is, dan stuurt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar u hiervan binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging - eiken bijgebouw pakket. Als de aanvraag niet volledig is, dan brengt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar u binnen veertien dagen daarvan op de hoogte. Hierbij vermeldt hij waarom uw aanvraag niet volledig is. De vergunningsprocedure wordt hiermee definitief stopgezet.

Bijgebouw Kostprijs

Op het volledigheidsbewijs wordt aangegeven of een openbaar onderzoek zal gehouden worden. Openbaar onderzoek Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project - prefab bijgebouw beton - eiken poolhouse. Het schepencollege zal zich moeten uitspreken over die bezwa- ren. Hebben de klagers gelijk of niet? Bezwaren leiden dus niet automatisch tot een weigering van uw aanvraag.

Deze adviezen zijn zelfs bindend, voorzover ze negatief zijn of voorwaarden opleggen: Deze adviezen dienen steeds binnen dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag verstuurd te zijn naar het college van burgemeester en schepenen. Als geen advies is verleend binnen die termijn, mag het college aan de adviesvereisten voorbijgaan. Beslissing van het schepencollege De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met: de eventuele bezwaren ; de eventuele adviezen ; de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling ; de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, . bijgebouw container...).

Gelijktijdig zendt het college van burgemeester en schepenen een afschrift van de beslissing samen met het volledige dossier naar de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en een afschrift van de beslissing naar de instanties die advies dienen uit te brengen (bouwpakket houten bijgebouw). Het schepencollege kan voor projecten waarvoor een openbaar onderzoek nodig is, beslissen tot een eenmalige verlenging van de termijn met 30 dagen.

Als binnen de termijn van 75 dagen (105 dagen in geval van verlenging), de beslissing niet is verzonden, wordt dit gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar brengt u hiervan op de hoogte binnen tien dagen na afloop van bovenvermelde termijn. Wordt uw aanvraag geweigerd of stilzwijgend geweigerd, dan kunt u in beroep gaan bij de bestendige deputatie.

Wordt beroep ingesteld (bijvoorbeeld door omwonenden), dan moet u natuurlijk wachten met bouwen tot de bestendige deputatie beslist over uw aanvraag. U kunt als vergunningsaanvrager beroep instellen tegen een negatieve beslissing van het schepencollege (of een stizwijgende weigering) bij de bestendige deputatie van de provincie (eiken bijgebouw zelfbouwpakket prijs). Hierbij is het best u te laten bijstaan door een advocaat die in eerste instantie met uw achitect en de bevoegde ambtenaar zal overleggen op zoek naar een gepaste oplossing of u bij een eventuele verdere procedure zal begeleiden.Bedrijven willen voldoende uitbreidingsruimte en mensen hebben behoefte aan comfortabele woningen, maar tegelijk moet er ook voldoende open ruimte zijn voor landbouw en natuur (houten bijgebouw kostprijs). De Vlaamse overheid heeft een systeem uitgewerkt van ruimtelijke structuurplanning waarbinnen visie en concrete acties op elkaar aansluiten. De basis van het beleid is een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat de krijtlijnen voor het ruimtelijk beleid uitzet, vertrekkend vanuit de bestaande toestand.

Eiken Bijgebouw Interieur

Maar de weg loopt ook omgekeerd: concrete problemen uit de dagelijkse praktijk beïnvloeden de opmaak en herziening van het ruimtelijk structuurplan - bijgebouw bouwen. Een ruimtelijk structuurplan In een ruimtelijk structuurplan ❙ 60 ❙ legt de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid vast welke ruimtelijke structuur ze voor ogen heeft en welke engagementen ze daar concreet voor aangaat.

Het geeft wel de algemene voorwaarden waaraan die voorschriften moeten voldoen. Kortom: het Vlaamse, provinciale of gemeentelijke ruimtelijk structuurplan levert een beleidskader waaraan de overheid voortdurend haar concrete beslissingen toetst - bijgebouw in glas. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt het Vlaamse ruimtelijke-ordeningsbeleid tot 2007 en wordt een eerste keer herzien in 2002. U kunt het plan, de brochure of de video bestellen via de website van de Vlaamse overheid of via de Vlaamse infolijn.

U kunt terecht bij het provinciebestuur of op het gemeentehuis om het ruimtelijk structuurplan aan te vragen of om meer informatie te vragen over de stand van zaken. Ruimtelijke uitvoeringsplannen Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. carport bijgebouw. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied (of voor een bepaald thema: alle sportter- reinen, of alle buurtparkjes) onder meer vast.

Die voorschriften kunnen overigens een stuk verder gaan dan louter de bestemming van de grond (“Mag ik hier bouwen of niet?”). Het plan kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en op welke voorwaarden. De ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) vervangen.

Pas als de overheid vindt dat een bepaalde situatie niet langer voldoet, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. Om geen lacunes te laten ontstaan, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA’s geldig zolang een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ze niet vervangt. Geldt een ruimtelijk uitvoeringsplan uitsluitend voor een deelgebied van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een spoorlijn), dan valt het bestemmingsplan ook alleen weg voor dat deel.

Die zijn beperkter van aard. Ze geven geen bestem WETGEVING STEDENBOUW mingen maar leggen alleen de inrichting vast. Een stedenbouwkundige verordening geeft bijvoorbeeld: ook een ruimtelijk uitvoeringsplan kan dergelijke regels bevatten. In principe is het dus mogelijk dat een overheid geen enkele stedenbouwkundige verordening opstelt. eikenhouten bijgebouw. Meestal geven stedenbouwkundige verordeningen regels voor een volledig grondgebied terwijl een ruimtelijk uitvoeringsplan een gedeelte van dat gebied behandelt.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Loodgieter Putte

Published Aug 09, 23
10 min read

Loodgieter Meise

Published Jul 25, 23
10 min read

24/7 Service-loodgieter

Published Jul 14, 23
10 min read